Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, en andere activiteiten en aanbiedingen van Praktijk bij Brechje, hierna te noemen; PbB, alsmede tussen alle overige verhoudingen tussen de opdrachtgever/deelnemer/cursist en PbB als opdrachtnemer. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien afwijkingen schriftelijk zijn bevestigd door PbB. In punt 13 van dit document zijn specifieke en afwijkende bepalingen opgenomen met betrekking tot de yogalessen.

Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever/deelnemer/cursist, hierna ook te noemen “opdrachtgever”, of andere opdrachtgevers zijn niet van toepassing, tenzij door PbB schriftelijk aanvaard. PbB is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zij zal de opdrachtgever/deelnemer/cursist ten minste drie maanden voor de inwerkingtreding van zodanige wijziging hiervan schriftelijk in kennis stellen.

2 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen PbB en de opdrachtgever/deelnemer/cursist komt tot stand nadat de opdrachtgever/deelnemer/cursist zich heeft ingeschreven voor één van de opleidingen, cursussen, lessen of andere activiteiten van PbB. Met het ondertekenen of retour mailen van de opdracht of het inschrijfformulier accepteert  de opdrachtgever/deelnemer/cursist de Algemene Voorwaarden van PbB. Na ontvangst van het cursusgeld is de inschrijving definitief.

3 Certificering, kwaliteit en KRWB en gedragscode
De opleidingen die PbB heeft gevolgd bij De Weideblik te Wageningen, de Massage Academie te Apeldoorn en het RGBD te Wateringen staan geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
PbB is aangesloten bij de vereniging Samen Bevallen, de vereniging van draagdoekconsulenten, het Instituut voor hechting, het kwaliteitsregister van RGDB en is tevens ingeschreven in het Kwaliteitsregister KRWB. PbB geeft daarmee prioriteit aan kwaliteit en erkenning op basis van professie, gedrag en veiligheid. PbB voldoet daarmee aan de voorwaarden van de kwaliteitsregistratie KRWB en conformeert zich ook aan de gedragscode van de KRWB. Volledige informatie over het KRWB is te vinden op de website van De Weideblik.

4 Cursussen
PbB verzorgt verschillende cursussen, organiseert diverse workshops, geeft massages en consulten. De inhoud van de cursussen, workshops, consulten en massage behandelingen zijn te vinden op de website van Praktijk bij Brechje.

5 Deelname
In principe is iedereen welkom op een cursus, workshop, consult of massagebehandeling. PbB beoordeelt of deelname mogelijk is op basis van de gegevens uit het inschrijfformulier. PbB kan overwegen de inschrijver(ster) toestemming voor deelname te laten vragen aan een medisch specialist. Op basis van de reactie van de medisch specialist neemt PbB een besluit.

6 Annulering
6.1 Annulering van de opdracht door de opdrachtgever/deelnemer/cursist
De opdrachtgever/deelnemer/cursist heeft het recht om de opdracht te annuleren per brief of per email.

Annulering van deelname aan een activiteit heeft tot gevolg dat het cursus niet wordt gerestitueerd als de cursus aanvangt binnen een week na annulering. Dit bedrag is ter compensatie van algemene en administratieve kosten gemaakt door PbB. De betalingstermijn van het cursusgeld  wordt overeengekomen via de bevestigingsbrief.

De inschrijver of opdrachtgever/deelnemer/cursist heeft na het insturen van het inschrijfformulier of na de datum van een getekende opdracht/overeenkomst nog 14 werkdagen de gelegenheid te annuleren zonder verdere consequenties.
Annulering of wijziging door de opdrachtgever/deelnemer/cursist kan tot 1 week voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever/deelnemer/cursist verplicht 50 % te vergoeden.
Bij annulering tot 2 week voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever/deelnemer/cursist verplicht 75 % te vergoeden.
Bij annulering vanaf of korter dan één week voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever/deelnemer/cursist verplicht 100 % te vergoeden.
Annulering geeft geen recht op deelname aan de volgende cursus of opleiding, tenzij er door PbB anders wordt aangeboden.
In geval de opdrachtgever/deelnemer/cursist gedurende de cursus of uitvoering van de opdracht, deze tussentijds beëindigd of anderszins niet aan de cursus deelneemt, of de opdracht verder wenst te annuleren, is de opdrachtgever/deelnemer/cursist gebonden tot betaling van het bedrag conform het bedrag van de overeenkomst of zoals deze is vermeld op het inschrijfformulier.

Uitzondering: langdurige ziekte.
Indien PbB tot het oordeel komt dat van de opdrachtgever/deelnemer/cursist in redelijkheid niet kan worden verwacht deel te nemen aan de opleiding kan PbB besluiten tot terugbetaling van het deelnemersbedrag, het bedrag overeengekomen in de opdracht, of een deel daarvan.

6.2 Annulering van de opdracht door Praktijk bij Brechje
PbB heeft het recht zonder opgaaf van redenen een cursus te annuleren in welk de opdrachtgever/deelnemer/cursist recht heeft op terugbetaling binnen 7 werkdagen van het volledige aan PbB betaalde bedrag, of naar ratio indien de opleiding al is gestart en er sprake is van overmacht. De opdrachtgever/deelnemer/cursist kan daaruit voortvloeiend geen enige aanspraak maken op schadevergoeding.
PbB is te alle tijde gerechtigd de data en tijden van de cursussen te wijzigen zonder dat de opdrachtgever/deelnemer/cursist daardoor enige aanspraak kan maken op schadevergoeding.
Het staat PbB te alle tijde vrij de inhoud en opzet van de opleidingen te wijzigen zonder dat de opdrachtgever/deelnemer/cursist daardoor enige aanspraak kan maken op schadevergoeding.

7 Bereikbaarheid
PbB is telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 20.00 uur op maandag t/m vrijdag. Een e-mail is altijd mogelijk. PbB beantwoordt uw vragen zo spoedig mogelijk maar binnen 3 werkdagen (buiten de vakanties). Vragen die een langere verwerkingstijd vragen worden met een bericht van ontvangst beantwoord en een indicatie over de benodigde tijd.

8 Aansprakelijkheid
PbB neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid in acht.
PbB doet haar uiterste best de cursus, workshop of opdracht veilig te laten verlopen. PbB gaat uit van de kwaliteiten en capaciteiten van de deelnemer/cursist met zijn of haar mogelijkheden en verantwoordelijkheid om lichamelijk letsel en blessure te voorkomen. Een oefening mag, maar hoeft niet. De grenzen van de deelnemer/cursist zijn bepalend.
Iedere deelnemer/cursist of zijn of haar verzorger heeft ook een eigen verantwoordelijkheid t.a.v. een verzekering.
Indien de deelnemer/cursist deelneemt aan een cursus, workshop of consult en garderobe en persoonlijke eigendommen meeneemt naar PbB, zal deze laatste zorgdragen voor een voldoende afsluitbare ruimte waarin voornoemde zaken kunnen worden opgeborgen. Voor eventuele schade aan eigendommen aanvaardt PbB geen aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van PbB voor indirecte en gevolgschade is uitgesloten.

9 Prijzen
De prijzen van de cursussen, workshops, consulten en massagebehandelingen en andere activiteiten van PbB staan vermeld op de website en zijn in principe bindend. Tenzij anders aangegeven, is het materiaal dat tijdens de cursus wordt uitgereikt en gebruikt bij de cursusprijs inbegrepen.

PbB heeft echter het recht haar prijzen te wijzigen, met dien verstande, dat na de bevestiging van een opdracht de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden.

10 Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, of anders indien aangegeven op de factuur, het inschrijfformulier of de overeenkomst.

Bij niet, of niet-tijdige betaling is opdrachtgever/deelnemer/cursist over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zodra hij of zij in gebreke is gebleven d.w.z. vanaf 30 dagen na factuurdatum.

Alle kosten die opdrachtnemer moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer/cursist. Deze kosten bedragen ten minste 10 % van het te vorderen bedrag, maar met een minimum van € 125,- .

11 Vertrouwelijkheid
PbB verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever/deelnemer/cursist. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan PbB en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden. Gesprekken tijdens de cursussen en andere contactmomenten worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende docent geen enkele informatie aan derden worden verstrekt tenzij de betrokken deelnemer of opdrachtgever/deelnemer/cursist daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Persoonsgegevens kunnen wel door PbB worden gebruikt om de deelnemers op de hoogte te stellen van nieuws, opleidingen, enz. Als je daar geen prijs op stelt, dan kun je dit kenbaar maken middels een mail aan PbB. Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen.

12 Intellectuele eigendom
12.1 Lesmateriaal
Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom op het door PbB uitgegeven informatie, documentatie, opleidings- en lesmateriaal materiaal berust bij PbB, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. PbB is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het uitgegeven lesmateriaal.
Opdrachtgever/deelnemer/cursist mag alleen gegevens uit enig materiaal, zoals lesmateriaal, verstrekte documenten en/of digitale materialen, publiceren of vermenigvuldigen door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PbB als opdrachtnemer, tenzij het betreft voor eigen gebruik en privé doeleinden.
Met de inschrijving of ondertekening van de opdracht of het inschrijfformulier verplicht opdrachtgever/deelnemer/cursist zich het hiervoor genoemde materiaal niet aan derden ter beschikking te stellen, of op andere wijze commercieel te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PbB. Het is opdrachtgever/deelnemer/cursist niet toegestaan enige aanduiding van het intellectueel eigendomsrecht van PbB te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
12.2 Website en KRWB
De website van PbB en alle gegevens inclusief de logo’s en foto’s op deze website zijn eigendom van PbB en worden beschermd door intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan niet over op deelnemers van de cursus of anderen die toegang hebben tot de website van PBb. De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor eigen privé gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan de gegevens van de site te kopiëren, te vermenigvuldigen of te verspreiden.
De links op de website van PbB dienen ter informatie van de websitebezoeker. PbB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen.
 
13 Klachtenregeling
PbB doet haar uiterste best om de opdrachtgever/deelnemer/cursist zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht opdrachtgever/deelnemer/cursist onverhoopt ontevreden zijn met een onderdeel van de dienstverlening van PbB, dan kan mondeling of schriftelijk contact worden opgenomen met PbB.

PbB neemt dan binnen 5 werkdagen contact op met de opdrachtgever/deelnemer/cursist (tijdens vakantieperiodes geldt een termijn van 30 werkdagen).

PbB zal dan binnen 7 werkdagen met een voorstel komen om het geschil op te lossen. In dit voorstel wordt tenminste de gemaakte afspraak aangegeven en de te verwachten afhandelingsperiode. Mocht dit onverhoopt niet tot een geaccepteerde oplossing leiden, dan kan de klacht schriftelijk worden ingediend middels het klachtenformulier van PbB.

PbB geeft binnen 7 werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst, waarin tenminste wordt aangegeven de te volgen procedure en de te verwachten afhandelingsperiode.

Als u een klacht indient vermeld dan in ieder geval:

  • de naam en adres van de indiener,
  • voorzie het klachtenformulier van een dagtekening,
  • de klacht, formuleer waar de klacht precies overgaat,
  • zorg dat de klacht binnen drie maanden nadat het voorgevallen is, ingediend is,

Pas dan kunnen de de klacht volgens de procedure afhandelen.
Een klacht die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Door PbB wordt binnen 4 weken schriftelijk gemeld indien de klacht niet in behandeling wordt genomen met vermelding van de reden.

PbB verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen waarmee indiener kan instemmen. Binnen 7 werkdagen wordt er met de indiener gecorrespondeerd over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

Indien dit niet tot een geaccepteerde oplossing heeft geleid dan zal PbB ervoor zorgen dat het geschil wordt voorgelegd aan een daartoe bevoegd mediator: Tineke Otter, MfN en ADR geregistreerd mediator.

Mediationclausule

Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.
Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.

Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, kan de opdrachtgever/deelnemer/cursist er voor kiezen om het geschil voort te zetten e.e.a. conform artikel 14.

Einde clausule

PbB en/of de mediator stelt de indiener en eventueel andere betrokkenen in de gelegenheid te worden gehoord. De mediator maakt van het horen een verslag. Het verslag wordt toegezonden aan de betrokkenen en wordt gearchiveerd

De klachtenprocedure is kosteloos. De eventuele kosten van (rechts)bijstand, reiskosten en andere kosten die partijen maken worden door hen zelf gedragen

PbB zal de klacht, tenzij anders aangegeven,  afhandelen binnen 8 weken na ontvangst van de klacht. Door bijzondere omstandigheden kan deze periode met 4 weken worden verlengd. PbB doet hiervan schriftelijk mededeling.

PbB zal in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht nemen en zal de klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in behandeling nemen.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd in het klachtenregistratiedossier. Deze gegevens worden na 5 jaar vernietigd.

14 Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter
Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen die voortvloeien uit de tussen PbB en de opdrachtgever/deelnemer/cursist gesloten overeenkomst.

Geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Arnhem.

Dit artikel treedt pas in werking als artikel 13 is doorlopen.